——————————————————————————————————————

ocean of compassion

——————————————————————————————————————

LIST OF PUBLICATIONS (till 2012) CREDITED TO

SURENDRA BOTHARA

[S. No.; Year; Title; Language; Role; Publisher; Other contributors; Page]

1. 1987; Ahimsa: The Science of Peace; English; author; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; 131.

2. 1988; Rishibhashit: A Study; English; English translator; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; Original author: Dr. Sagarmal Jain; 96.

3. 1989; The Yoga Shastra of Hemachandracharya; Sanskrit-English; Editor; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; English translation by Dr. A. S. Gopani; 265.

4. 1989; Shramani (Commemorative volume on Pravartini Shri Sajjan Shri ji); Hindi; Co-managing editor; Shri Jain Shvetambar Khartar Gachha Sangh, Jaipur;Co-managing editor: Shrichand Surana ‘Saras’; 536.

5. 1990; Illustrated Bhaktamar Sotra; Sanskrit-Hindi-English; English translator; Diwakar Prakashan, Agra; Edited by Shri Chand Surana Saras; 48.

6. 1991; Illustrated Namokara Mahamantra; Prakrit-Hindi-English; English translator; Diwakar Prakashan, Agra; Edited by Shri Chand Surana Saras; 24.

7. 1992; Bhagavan Karunasindho…; Sanskrit-Hindi; Commentator (Vivechana); Kushal Samsthan, Jaipur; Original author: Pt. Hargovind Das Seth; 114.

8. 1992; The Art of Living; English; English Translator; Jain Diwakar Sewa Sangh, Chikabalapur; Original Hindi author: Upadhyaya Kewal Muni; 180.

9. 1993; Ratnamala; Hindi; Editor; Basant Phool Trust; Jaipur; Original Hindi author Gulab Chand Jhadchur; 116.

10. 1994; Bhagwan Mahavir; English; English Translator; Jain Diwakar Sewa Sangh, Chikabalapur; Original Hindi author: Upadhyaya Kewal Muni; 244.

11. 1995; Illustrated Shri Kalpasutra (a Jain Canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor: Shri Chand Surana Saras; 298.

12. 1995; Illustrated Tirthankar Charitra; Hindi-English; Co-editor & English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 230.

13. 1995; Jnana Sara of Yashovijaya; Sanskrit-Hindi-English; co-translator with Rita Kuhad; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; Hindi translator : Gani Maniprabh Sagar; 258.

14. 1996; Illustrated Jnata Dharma Kathanga Sutra (Part-1)(a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 419.

7. 1996; Bhagavan Karunasindho… 2nd Edition; Prakrit Bharati Academy,Jaipur.

5. 1996; Illustrated Bhaktamar Sotra;5th Edition

15. 1997; Illustrated Jnata Dharma Kathanga Sutra (Part-2)(a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 391.

16. 1997; Best Jain Stories; English; English Translator; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; Original author: Upadhyaya Shri Pushkar Muni; 244.

17. 1997; Illustrated Dashavaikalik Sutra (a Jain canon);Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 412.

18. 1998; Illustrated Shri Nandi Sutra (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 469.

19. 1999; Antakriddasa Mahima; Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Original Author : Shri Suyash Muni; Editor : Shri Chand Surana Saras; 190.

20. 1999; Illustrated Acharanga Sutra (Part-1) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 504.

21. 2000; Illustrated Acharanga Sutra (Part-2) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 570.

22. 2000; The Concept of Divinity in Jainism; English; Consulting Editor; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; original author Dr. P. Ajay Kothari; 220.

23. 2001; Shravak Dharma Vidhi Prakaran of Haribhadrasuri; Prakrit-Hindi-English; English Translator; Prakrit Bharati Academy, Jaipur; Editor and Hindi translator : M. Vinay Sagar; 59.

24. 2001; Illustrated Anuyog-dvar Sutra (Part-1) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 440.

25. 2001; Illustrated Anuyog-dvar Sutra (Part-2) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 551.

26. 2002; An Introduction to Jainism & its Culture; English; English Translator; Kundakunda Jnanapitha, Indore; Original Hindi author : Balabhadra Jain; 314.

27. 2003; Illustrated Niryavalika & Vipaak Sutra (Jain canons); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 479.

28. 2003; Illustrated Aupapatik Sutra (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 386.

29. 2004; Illustrated Sthananaga Sutra (Part-1) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 608.

30. 2004; Illustrated Sthananaga Sutra (Part-2) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 571.

1. 2004; Ahimsa: The Science of Peace (2nd Enlarged Edition); 175.

31. 2005; Illustrated Bhagavati Sutra (Part I) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras;584.

32. 2006; Illustrated Bhagavati Sutra (Part II) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 591.

33. 2007; Illustrated Shri Susheel Kalyanamandir Stotra; Sanskrit-Hindi-Gujarati-English; English Translator; Shri Sushil Sahitya Prakashan Samiti, Jodhpur; Editor : Acharya Shri Vijaya Jinottam Suri, 88.

34. 2008; Illustrated Bhagavati Sutra (Part III) (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 580.

11. 2008; Illustrated Shri Kalpasutra (a Jain Canon)(2nd Edition)

1. 2009; Ahimsa: The Science of Peace (3rd Edition)

21. 2010; Illustrated Acharanga Sutra (Part-2) (a Jain canon) (2nd Edition)

35. 2011; Illustrated Uttaradhyayan Sutra (a Jain canon); Prakrit-Hindi-English; English Translator; Padma Prakashan, Delhi; Editor : Shri Chand Surana Saras; 544.

36. 2011; Illustrated Jain Pathavali I (Course book for 1 to 4 standards); English; English Translator; Matushri Manasi Bhimsi Chhadva(Saamkhiyaari) Dharmik Sikshan Board, Mumbai; – ; 136.

37. 2012; Tritirthi (Shatrunjaya, Girnar, Shankheshwar); Hindi; Editor, Prakrit Bharati Academy, Jaipur; Author : Rina Jain; 126.

m m m

Ocean of Compassion back side| Contents |